Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PND
CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định
Số 115C ngõ Dầu khí, đường giải phóng, phường Tràng Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
03503863650
0600759399
Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc
Trần Xuân Hạnh
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
20/02/2017
66.666.660
6.666.666
6.666.666
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/05/2018 03/05/2018 18/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/05/2017 31/05/2017 20/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/04/2017 10/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 5 bản ghi