Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PEG
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần
số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
028.39303633
0300649476
Huỳnh Đức Trường
Huỳnh Đức Trường - TGĐ
Bình thường
Niêm yết mới
05/11/2018
2.600.000.000
231.898.919
231.898.919
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/02/2019 19/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
  Tổng số 1 bản ghi