Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MTH
CTCP Môi trường đô thị Hà Đông
121 Tô Hiệu, Quận Hà Đông
04 33552070
0500332500
Phạm Trung Thành - giám đốc
Vũ Thị Mai - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/02/2011
47.879.100
4.787.910
4.787.910
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/05/2017 18/05/2017 30/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
2 10/04/2017 11/04/2017 28/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi