Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MRF
CTCP Merufa
Nhà xưởng, Văn phòng: C64/II, đường 8, khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
8428-3765.4160
0300478598
Lưu Tiến Cảo - Tổng Giám Đốc
K' Huệ - Văn Thư
Bình thường
Hoạt động
12/12/2017
36.867.230
3.675.404
3.675.404
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/08/2018 20/08/2018 12/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/04/2018 26/04/2018 12/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 04/04/2018 11:28 Báo cáo tài chính năm 2017
2 03/04/2018 13:11 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 2 bản ghi