Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MGC
CTCP Địa chất Mỏ - TKV
Số 304, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
0333.715.066
5701436805
Hà Minh Thọ - Giám đốc
Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS - Thư ký HĐQT
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
09/06/2016
108.000.000
10.800.000
10.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/05/2018 31/05/2018 20/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/03/2018 26/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/05/2017 31/05/2017 20/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 29/03/2017 30/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 14/03/2019 10:48 Báo cáo tài chính năm 2018
2 16/03/2018 08:27 Báo cáo thường niên 2017
3 13/03/2018 09:52 Báo cáo tài chính năm 2017
4 29/03/2017 16:28 Báo cáo thường niên 2016
5 20/03/2017 15:13 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 5 bản ghi