Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MDA
CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh
Đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
024 38836195
0107726267
Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Niêm yết mới
10/01/2018
12.000.000
1.200.000
1.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2018 02/04/2018 19/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/04/2018 10:11 Báo cáo thường niên 2017
2 05/04/2018 16:41 Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
    Tổng số 2 bản ghi