Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
LDW
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng
50 Hùng Vương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
0263 3822240
5800000174
Bình thường
Niêm yết mới
16/03/2018
140.550.000
13.816.193
13.816.193
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu