Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LAW
CTCP Cấp thoát nước Long An
250 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
072.3825114
1100101500
Phạm Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Võ Minh Thái - Trưởng ban kiểm soát
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
21/12/2015
122.000.000
12.200.000
12.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/05/2018 31/05/2018 14/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 29/03/2018 30/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/05/2017 12/05/2017 26/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 27/03/2017 28/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi