Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KTU
CTCP Môi trường đô thị Kom Tum
200 đường U Re, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
0260.3865418
6100146571
Nguyễn Đình Chương - Giám đốc
Nguyễn Đình Chương - Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
21/02/2018
12.103.300
1.210.330
1.210.330
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/06/2018 14/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 24/05/2018 10:19 Báo cáo tài chính năm 2017
2 04/05/2018 10:50 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 2 bản ghi