Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KSV
Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP
193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
(84-4)62876666
0100103087
Trịnh Văn Tuệ - Thành viên HDQT, Tổng Giám Đốc
Ngô Quốc Trung - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/07/2016
2.000.000.000
200.000.000
200.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/03/2019 12/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/06/2018 05/06/2018 20/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/03/2018 06/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/08/2017 08/08/2017 18/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 11/04/2017 12/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi