Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KCE
CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
Lô C5, 6, 7 Khu công nghiệp Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
058 3827 929
4200742214
Nguyễn Phước Vĩnh Khải - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
Đào Thị Hồng Thịnh - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
08/02/2011
15.000.000
1.500.000
1.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2018 30/03/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/12/2017 25/12/2017 16/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 29/06/2017 30/06/2017 25/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/03/2017 29/03/2017 21/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 10 bản ghi