Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IDN
CTCP In và Dịch vụ Đà Nẵng
420 Lê Duẩn, Thanh Khuê, Đà Nẵng
02363822724
0400101517
Trần Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Trần Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/01/2018
11.000.000
1.100.000
1.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/04/2018 16/04/2018 27/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 13/04/2018 16/04/2018 28/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/03/2018 11:54 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 1 bản ghi