Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HVN
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
0438272289
0100107518
Dương Trí Thành - Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Tuất - Thư ký Tổng công ty
Bình thường
Hoạt động
03/01/2017
12.275.337.780
1.227.533.778
1.227.533.778
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/01/2018 30/01/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 31/08/2017 01/09/2017 02/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/05/2017 26/05/2017 20/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi