Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HVN
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
0438272289
0100107518
Dương Trí Thành - Tổng giám đốc
Nguyễn Xuân Thủy - Thư ký Tổng công ty
Bình thường
Hoạt động
03/01/2017
14.182.908.470
1.418.290.847
1.418.290.847
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/04/2019 19/04/2019 10/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 31/05/2018 01/06/2018 29/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/04/2018 20/04/2018 10/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/04/2018 20/04/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
5 05/04/2018 06/04/2018 27/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 29/01/2018 30/01/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 31/08/2017 01/09/2017 02/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
8 25/05/2017 26/05/2017 20/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi