Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HUG
Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP
8 Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
0221 3862214
0900108038
Phạm Thị Phương Hoa - Tổng Giám đốc
Trần Thị Hường - Phụ trách Phòng kế toán
Bình thường
Hoạt động
18/12/2017
135.500.000
13.550.000
13.550.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/03/2019 12/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/04/2018 20/04/2018 04/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/02/2018 26/02/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 23/02/2018 26/02/2018 08/03/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi