Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HNI
CTCP May Hữu Nghị
Số 636-638 Nguyễn Duy, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
0838554176
0302641539
Hà Văn Duyệt - Chủ tịch HĐQT
Hà Văn Nghĩa - giám đốc điều hành
Bình thường
Hoạt động
12/12/2017
118.900.000
11.890.000
11.890.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2018 02/04/2018 22/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 16/01/2018 17/01/2018 25/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 28/03/2018 17:24 Báo cáo thường niên 2017
2 28/03/2018 16:39 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 2 bản ghi