Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHV
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
27 Bùi Chát, phường Khánh HÒa Bắc, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
84-05113.842.144
0400101965
Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Ân - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
18/12/2015
2.673.840.900
267.384.090
267.384.090
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/05/2020 25/05/2020 16/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2020 24/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/08/2019 03/09/2019 23/09/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 08/07/2019 09/07/2019 26/07/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 04/06/2019 05/06/2019 24/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 01/03/2019 04/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi