Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HD8
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8
Lô CC3, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
02437855709
0102333784
Nguyễn Phúc Khánh - Giám Đốc
Lê Quang Phong - Trưởng phòng tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
15/03/2019
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/09/2019 16/09/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 13/09/2019 16/09/2019 16/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2019 20/03/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 24/04/2019 08:49 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
2 24/04/2019 08:48 Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty mẹ
    Tổng số 2 bản ghi