Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
G20
CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc
Thôn Đại Phúc - Xã Đạo Đức - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc
02113593322
2500395568
Nguyễn Hách - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Hách - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
28/07/2017
144.000.000
14.400.000
14.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/04/2018 06/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/12/2017 29/12/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 2 bản ghi