Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTG
CTCP Dược phẩm Tipharco
Số 15 đường Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
0733 871 817
1200100557
Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/02/2017
53.982.500
5.398.250
3.398.250
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/03/2018 29/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/09/2017 02/10/2017 12/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/05/2017 22/05/2017 02/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/05/2017 22/05/2017 02/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 30/03/2017 31/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 04/04/2018 19:36 Báo cáo tài chính năm 2017
2 24/04/2017 13:59 Báo cáo thường niên 2016
3 05/04/2017 09:10 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 3 bản ghi