Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DGT
CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai
200, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0613.899916
3600259916
Trần Anh Dũng - Tổng giám đốc
Nguyễn Minh Tuấn - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
09/03/2010
24.810.000
2.481.000
2.481.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/06/2018 14/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/09/2017 20/09/2017 14/10/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 08/08/2017 09/08/2017 23/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 07/04/2017 10/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi