Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CE1
CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1
Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
043 818 2859
2500303038
Tạ Đình Lân - Tổng giám đốc
Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
10/04/2017
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/04/2019 24/04/2019 16/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/09/2018 19/09/2018 10/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 28/03/2018 29/03/2018 27/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi