Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CBS
CTCP Mía đường Cao Bằng
Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng
026 382 4121
4800104012
Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Mã Thị Quyết - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/06/2017
35.279.250
3.527.925
3.527.925
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/10/2018 23/10/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/12/2017 11/12/2017 Trả cổ tức bằng CP
3 08/12/2017 11/12/2017 16/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 10/10/2017 11/10/2017 31/10/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 04/12/2018 15:22 Báo cáo tài chính năm 2017
2 17/10/2018 15:35 Báo cáo thường niên 2017
3 17/10/2017 16:20 Báo cáo thường niên 2016
    Tổng số 3 bản ghi