Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CAT
CTCP Thủy sản Cà Mau
Số 08 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
0290 383 1615
2000105020
Bùi Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc
Huỳnh Minh Hồng - Trợ lý tổng giám đốc; Trường phòng TCHC
Bình thường
Hoạt động
23/03/2018
97.485.790
9.748.579
9.748.579
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2019 25/03/2019 18/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/02/2019 01/02/2019 09/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/03/2019 10:35 Báo cáo thường niên 2018
2 11/03/2019 10:11 Báo cáo tài chính năm 2018
3 11/04/2018 13:33 Báo cáo thường niên 2017
4 10/04/2018 15:49 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 4 bản ghi