Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTN
CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định
Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
056 3832 809
4100431180
Lê Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Trần Thị Kim Chi - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
05/01/2018
30.000.000
3.000.000
3.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/10/2018 18/10/2018 Trả CP thưởng
2 12/01/2018 15/01/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 12/01/2018 15/01/2018 25/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/03/2018 14:44 Báo cáo thường niên 2017
2 13/02/2018 15:44 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 2 bản ghi