Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BNW
CTCP Nước sạch Bắc Ninh
Số 57 Ngô Gia Tự, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh
0222 3824369; 3825358
2300108311
Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
28/12/2018
375.493.910
37.549.391
37.549.391
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu