Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BNW
CTCP Nước sạch Bắc Ninh
Số 57 Ngô Gia Tự, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh
0222 3824369; 3825358
2300108311
Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
28/12/2018
375.493.910
37.549.391
37.549.391
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/04/2019 09/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/04/2019 13:44 Báo cáo thường niên 2018
2 05/04/2019 15:15 Báo cáo tài chính năm 2018
3 29/01/2019 10:14 Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính
4 24/01/2019 09:22 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018
    Tổng số 4 bản ghi