Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BHK
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài
Số 40 - Thị Trấn Kim Bài - Thanh Oai - TP Hà Nội
0243 387 3036
0500293795
Phạm Văn Khánh - Giám đốc
Nguyễn Thị Thơm - Trưởng Ban Kiểm soát
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
05/04/2018
39.860.000
3.986.000
3.986.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/06/2018 02/07/2018 20/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 14/06/2018 15:40 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 1 bản ghi