Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BHG
Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ
Thôn 5, xã Nghĩa hưng, huyện Chư Pawh, tỉnh Gia Lai
0269 3845571
5900188843
Bình thường
Niêm yết mới
30/10/2018
89.356.430
3.856.665
3.856.665
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/03/2019 21/03/2019 13/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu