Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BCB
CTCP 397
Số 351 khu Vĩnh Tuy II, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
0203 221 1329
5701435907
Kiều Văn Sính - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Kiều Văn Sính - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
29/10/2018
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2019 25/03/2019 19/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/12/2018 18/12/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu