Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AFC
CTCP Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Khu phố 2, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện PHú Giáo, Tỉnh Bình Dương
0650. 3674955
3701815415
Bùi Văn Phương - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bùi Văn Phương - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
12/06/2017
106.883.630
10.688.363
10.688.363
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2019 27/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/05/2018 29/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/06/2017 29/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 04/04/2019 16:45 Báo cáo tài chính năm 2018
2 26/04/2018 17:45 Báo cáo thường niên 2017
3 06/04/2018 09:58 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 3 bản ghi