Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACV
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
083.8485383
0311638525
Vũ Thế Phiệt - Tổng giám đốc
Đào Việt Dũng
Bình thường
Hoạt động
21/11/2016
21.771.732.360
2.177.057.336
2.177.173.236
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/03/2019 01/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/09/2018 21/09/2018 22/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 03/07/2018 04/07/2018 24/07/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 13/04/2018 16/04/2018 04/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 09/11/2017 10/11/2017 12/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 07/06/2017 08/06/2017 28/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 05/05/2017 08/05/2017 24/05/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi