Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
WSB
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
(0710) 3843333
1800586579
Neo Gim Siong Bennett - Chủ tịch hội đồng quản trị
Lê Đăng Khoa - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/08/2010
145.000.000
14.500.000
14.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/11/2020 20/11/2020 11/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 20/08/2020 21/08/2020 08/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/06/2020 08/06/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 08/04/2020 09/04/2020 29/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 14/02/2020 17/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 18/11/2019 19/11/2019 28/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 17/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 11/03/2019 12/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
9 26/12/2018 27/12/2018 18/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 9 bản ghi