Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VWS
CTCP Nước và Môi trường Việt Nam
Số 5, Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm
0438281429
0100104972
Nguyễn Như Hà - Chủ tịch HDQT
Đoàn Nam Anh - Thành viên HDQT
Bình thường
Hoạt động
06/01/2017
36.000.000
3.600.000
3.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/01/2021 27/01/2021 02/02/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/06/2020 19/06/2020 29/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/03/2020 24/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 08/05/2019 09/05/2019 16/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 18/03/2019 19/03/2019 08/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 25/03/2020 10:16 Báo cáo thường niên 2019
2 23/03/2020 13:14 Báo cáo tài chính năm 2019
3 26/03/2019 15:49 Báo cáo thường niên 2018
4 26/03/2019 15:17 Báo cáo tài chính năm 2018
5 30/03/2018 08:24 Báo cáo thường niên 2017
6 28/03/2018 16:37 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi