Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VOC
Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1
(08) 382 94513
0300585984
Nguyễn Thị Xuân Liễu - Tổng Giám đốc
Hồ Minh Sơn - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính
Bình thường
Hoạt động
19/09/2016
1.218.000.000
121.800.000
121.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/05/2021 20/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/03/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/05/2020 28/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 18/05/2020 19/05/2020 02/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 25/11/2019 26/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 21/10/2019 22/10/2019 20/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi