Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNA
CTCP Vận tải biển Vinaship
Bình thường
Hoạt động
03/05/2017
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/03/2021 15/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/05/2020 19/05/2020 19/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/03/2020 20/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi