Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNA
CTCP Vận tải biển Vinaship
Bình thường
Hoạt động
03/05/2017
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/06/2018 02/07/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 14/03/2018 15/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi