Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VLW
CTCP Cấp nước Vĩnh Long
số 02 đường Hưng Đạo Vương, P1, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
070.3822583
1500174831
Đặng Tấn Chiến - CTHĐQT
Đặng Tấn Chiến - CT HĐQT
Bình thường
Hoạt động
17/07/2017
289.000.000
28.900.000
28.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2022 06/06/2022 22/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/03/2022 28/03/2022 25/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/10/2021 04/10/2021 20/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 23/07/2021 26/07/2021 11/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 03/06/2021 04/06/2021 30/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 19/04/2021 20/04/2021 26/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi