Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VLC
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
519 Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
04.38626763
0100104443
Trịnh Quốc Dũng - Tổng Giám đốc
Lê Huy Bích - Giám đốc Tài chính
Bình thường
Hoạt động
26/10/2015
631.010.000
63.101.000
63.101.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/06/2020 05/06/2020 18/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/01/2020 22/01/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 11/07/2019 12/07/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 02/04/2019 03/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi