Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
UCT
CTCP Đô thị Cần Thơ
Số 5 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
02923822526
1800271113
Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HDQT
Lê Thanh Hiếu - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng,
Bình thường
Hoạt động
15/11/2016
54.249.000
5.344.345
5.344.345
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/04/2020 09/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/10/2019 31/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/04/2020 14:57 Báo cáo thường niên 2019
2 04/04/2020 17:16 Báo cáo tài chính năm 2019
3 18/04/2019 15:03 Báo cáo thường niên 2008
4 05/04/2019 15:18 Báo cáo tài chính năm 2018
5 21/04/2018 22:37 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 5 bản ghi