Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TVW
CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh
521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp. Trà Vinh
0294.3840 215
2100119570
Trương Công Chiếm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phan Huynh - Trưởng phòng KH-KD
Bình thường
Hoạt động
11/12/2017
145.978.600
14.597.860
14.597.860
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 31/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 06/09/2019 09/09/2019 22/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 25/07/2018 26/07/2018 20/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi