Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTN
CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam
21 VSIP II, đường số 1, Khu CN Việt Nam - Singapore II, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
0650.2220222
3700861497
Giang Quốc Dũng - TGĐ, CTHĐQT
Giang Quốc Dũng - TGĐ, CTHĐQT
Bình thường
Hoạt động
19/04/2017
500.000.000
24.485.000
24.485.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/09/2021 10/09/2021 29/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/03/2021 19/03/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/09/2020 10/09/2020 29/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 25/05/2020 26/05/2020 12/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 13/03/2020 16/03/2020 09/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi