Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TOW
CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn
Lô 12A Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
02923843392
1801548417
Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch HĐQT
Trần Minh Nhựt - Phụ trách quản trị Công ty
Bình thường
Hoạt động
25/01/2019
79.781.500
7.978.150
7.978.150
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/05/2022 31/05/2022 16/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2022 25/03/2022 28/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/05/2021 20/05/2021 07/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 30/03/2021 31/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 21/01/2021 22/01/2021 04/02/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 5 bản ghi