Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TNY
CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh niên
40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
08.3991.0959
4103004582
Lê Thành Nhơn - Tổng giám đốc
Trần Duy Linh - Tổng giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
15/06/2011
30.000.000
3.000.000
3.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/02/2018 08/02/2018 05/03/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 07/02/2018 08/02/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/04/2017 17:51 Báo cáo thường niên 2016
2 12/04/2017 14:35 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 2 bản ghi