Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TMG
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
Tổ 6, phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên,
0280 3847 229
4600100003
Trần Văn Long - Giám đốc
Lại Trí Cường - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
07/02/2017
180.000.000
18.000.000
18.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/12/2019 17/12/2019 26/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 31/10/2019 01/11/2019 27/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 17/06/2019 18/06/2019 10/07/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 04/10/2018 05/10/2018 19/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 04/10/2018 05/10/2018 16/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 04/05/2018 07/05/2018 17/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
8 08/03/2018 09/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi