Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TID
CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa
96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0251 3882468
3600283394
Quách Văn Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Lê Văn Danh - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/12/2018
2.000.000.000
200.000.000
200.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/05/2020 26/05/2020 12/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/03/2020 30/03/2020 15/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/06/2019 17/06/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 02/04/2019 03/04/2019 19/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 29/01/2019 30/01/2019 19/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi