Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TBD
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP
Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh
04 38820386
0100101322
Nguyễn Vũ Cường - Tổng Giám đốc
Lê Thị Thùy Anh - Thư ký Tổng Công ty kiêm phó ban tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
15/10/2014
324.863.920
32.418.392
32.486.392
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2021 25/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/10/2020 08/10/2020 29/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 14/09/2020 15/09/2020 15/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 06/03/2020 09/03/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 17/12/2019 18/12/2019 06/01/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 25/09/2019 26/09/2019 17/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi