Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SSU
CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn
Số 47 tổ 8, thị trần Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn
0438851063
0107461250
Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch HDQT
Nguyễn Quý Bình - Trưởng phòng tổ chức hành chính
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
19/12/2016
25.000.000
2.500.000
2.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2021 26/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/07/2020 15/07/2020 06/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/06/2020 08/06/2020 23/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/04/2020 08/04/2020 23/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 14/05/2019 15/05/2019 10/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 31/03/2021 18:40 Báo cáo tài chính năm 2020
2 04/02/2021 14:57 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
3 10/04/2020 15:56 Báo cáo thường niên 2019
4 31/03/2020 09:10 Báo cáo tài chính năm 2019
5 16/04/2019 17:04 Báo cáo thường niên 2018
6 29/03/2019 15:21 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 6 bản ghi