Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SRB
CTCP Tập đoàn Sara
Km số 2- Đại lô Lê Nin, Thành phố Vinh, tỉnh Ngệ An
2900556890
Lê Văn Đức - Tổng Giám đốc
Trần Thị Chuyên - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
26/05/2016
85.000.000
8.500.000
8.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2021 17/05/2021 22/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/05/2020 12/05/2020 22/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/04/2021 11:22 Báo cáo thường niên 2020
2 08/04/2021 15:59 Báo cáo tài chính năm 2020
3 12/03/2021 16:22 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 02/06/2020 07:56 Báo cáo thường niên 2019
5 31/03/2020 15:13 Báo cáo tài chính năm 2019
6 25/04/2019 09:23 Báo cáo thường niên 2018
7 04/04/2019 18:29 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi