Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SRB
CTCP Tập đoàn Sara
Km số 2- Đại lô Lê Nin, Thành phố Vinh, tỉnh Ngệ An
2900556890
Lê Văn Đức - Tổng Giám đốc
Trần Thị Chuyên - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
26/05/2016
85.000.000
8.500.000
8.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/05/2020 12/05/2020 22/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/05/2019 31/05/2019 25/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi