Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPC
CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
KP 1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
(84.8) 3873 3666 - (84.8) 3873 3295
0300232632
Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Công ty
Điêu Quang Trung - Phó Giám đốc Công ty
Bình thường
Hoạt động
09/09/2010
105.300.000
10.530.000
10.530.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/03/2021 09/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/03/2021 09/03/2021 29/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/10/2020 15/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 14/10/2020 15/10/2020 30/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 13/03/2020 16/03/2020 13/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 13/09/2019 16/09/2019 15/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi