Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SNC
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
KV1, K.3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
290-3877146
2000104323
Ngô Minh Hiển - Tổng Giám Đốc
Đinh Việt Triều - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
11/11/2014
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/10/2021 15/10/2021 19/11/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/04/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/08/2020 31/08/2020 30/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/03/2020 12/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 16/01/2020 17/01/2020 13/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi