Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SJG
Tổng công ty Sông Đà - CTCP
Nhà G10, Số 493 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
8424 38541164
0100105870
Trần Văn Tuấn - Tổng Giám đốc
Vũ Đức Quang - Quyền Kế toán trưởng, Quyền Giám đốc Ban tài chính
Bình thường
Hoạt động
12/02/2018
4.495.371.120
449.537.112
449.537.112
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2021 17/05/2021 25/06/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 10/06/2020 11/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi