Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SID
CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op
Số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1
028 383 60143
0304921066
Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc
Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty
Bình thường
Hoạt động
09/01/2017
1.000.000.000
100.000.000
100.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/11/2020 19/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/06/2019 05/06/2019 08/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 25/03/2019 26/03/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi